Vad är PR?

Finns det någon definition av PR?
Är det skillnad på en PR-byrå och kommunikationsbyrå?
Hur kan man utbilda sig inom PR?

Begreppet PR kommer av det engelska uttrycket Public Relations. Det översätts ofta till ”omvärldsrelationer”. På engelska används Public Relations olika beroende på var i världen man befinner sig och det finns en rad olika definitioner. Även vår internationella organisation, IPRA, använder begreppet brett utan att definiera exakt.

I Sverige använder vi förkortningen för att beskriva företag som PR-byråer eller för yrken som PR-konsult eller PR-strateg. Men framförallt används det för att beskriva en grupp kanaler eller en metod för att kommunicera till olika målgrupper.

Företag, myndigheter och organisationer kan använda en mängd kanaler för att nå ut till kunder, medborgare, medlemmar och andra målgrupper. Bland alla dessa kanaler kan man urskilja tre huvudgrupper:

 1. Köpt utrymme, exempelvis annonser och direktreklam. Det är reklam.
 2. Förtjänat utrymme, exempelvis att en nyhetskanal sprider budskapet vidare. Det är PR.
 3. Eget utrymme, exempelvis egna webbplatser, nyhetsbrev och events.

En kommunikationsbyrå arbetar med alla tre punkter. En reklambyrå fokuserar på de första punkten. En PR-byrå fokuserar på den andra punkten, men arbetar ofta med den tredje punkten som en del i PR-arbetet.  Gränsen mellan PR och andra fält är alltså flytande, därför har vi formulerat definitionen som en metod  fokuserad på en grupp kanaler och med ett visst syfte:

Definition av PR

Vi på Svensk PR definierar begreppet så här:

PR är ett verktyg för påverkan av beslut och beteenden genom att bygga relationer mellan en uppdragsgivare och deras målgrupper. PR bygger på förtjänat utrymme i betrodda kanaler, till skillnad från reklam som bygger på köpt utrymme, oavsett kanal.

Historien bakom PR

Under 1900-talet var reklam det dominerande sättet för marknadsföring. Genom att annonsera i de stora dagstidningarna kunde man nå ut till nästan hela befolkningen i ett land som Sverige. Direktreklam och bioreklam fick ett stort genomslag. I slutet på 1900-talet fanns dessutom både TV-reklam och radioreklam som nådde många. PR växte fram som en egen bransch under 1900-talet, men bland den stora allmänheten.

När nya digitala annonskanaler utvecklades från 1990-talet förändrades kommunikationsbranschen. Antalet kanaler ökade snabbt och annonspriserna sjönk. Nu kunde man plötsligt marknadsföra ett företag utan att köpa annonser och annan reklam. Från år 2000 blev det allt vanligare att reklambyråer började kalla sig kommunikationsbyråer för att visa att de även jobbade med andra kanaler, som webbplatser och andra nya digitala kanaler.

PR är ett växande område

Under 2000-talet har olika former av PR blivit allt viktigare. PR-byråernas verksamhet expanderar med de nya kanalerna samtidigt som kommunikationsbyråerna har stärkt sin kompetens inom PR. I kommunikationsbranschen har fler och fler insett värdet av relationsbygge – och därför är kompetens inom PR så eftertraktat.

Ett systerområde till PR är PA, Public Affairs. PA fokuserar på att nå beslutsfattare i syfte att påverka politiska överenskommelser, lagar och annat som styr samhället på en övergripande nivå. Lobbying är ett begrepp som ibland används som synonym till PA, men åsikter går isär om det är korrekt. Många PR-byråer arbetar även med PA.

Yrken inom PR

Det finns många olika titlar i den här branschen, ofta på lånade från engelskan. Man kan arbeta med PR både som inhyrd konsult eller som anställd på ett företag. Här är några vanliga titlar:

 • PR-strateg är en person som arbetar övergripande med PR för att peka ut vilka insatser som behöver göras för att nå den effekt man söker. 
 • Kommunikationsstrateg liknar PR-strategen men inkluderar även det som inte är PR, exempelvis reklam.
 • Mediatränare utbildar och tränar personer – ofta chefer och andra talespersoner – att möta journalister och för att förstå hur budskap sprids i media.
 • Expert inom krishantering. Många PR-konsulter har det här som en del i sin kompetens, men det finns också de som fokuserar på att undvika, förbereda och hantera just kriser.
 • Pressansvarig är den person som är anställd på ett företag eller en myndighet för att hantera förfrågningar från media, men också för att gå ut aktivt med pressmeddelanden och pressträffar.
 • PA-konsult, en person med fokus på Public Affairs. 
 • Projektledare är centrala på en PR-byrå, då de behöver ha kunskap och erfarenhet inom kommunikationsbranschen.
 • Analytiker behövs för att mäta och förstå behovet av PR och vilken effekt det ger.
 • Copywriters, skribenter, journalister och redaktörer arbetar alla med innehåll, ”content” ur olika perspektiv med fokus på text.
 • Formgivare, art directors, designers, fotografer, filmare och animatörer arbetar alla med innehåll med fokus på det visuella.

Utbildningar

För att arbeta som PR-konsult krävs ofta utbildning och erfarenhet. Det finns inte en utbildning som man måste gå, istället är det vanligt att man kombinerar olika utbildningar. Några exempel: