Stadgar

Stadgar för ideella föreningen Svenska pr-företagen
Antagna vid föreningens ordinarie årsmöte den 23 januari 2008.

 

§ 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH SYFTE
Föreningen Svenska pr-företagen är en branschförening för konsultföretag som är verksamma inom pr (public relations) och kommunikation. Föreningen har som uppgift att öka kunskap om pr-branschen och dess betydelse för enskilda individer, företag och organisationer, samt att utgöra ett forum för, och kontaktyta mellan, pr-företag.

Föreningen Svenska pr-företagens syfte är att företräda sina medlemmars intresse genom att:

* verka för att hela pr-branschen i Sverige ska följa gemensamma branschnormer

* höja statusen för yrkeskåren pr-konsulter

* aktivt driva debatt om pr inom och utanför den egna branschen

* upprätthålla en livaktig verksamhet som kan inkludera möten, seminarier, hemsida och andra aktiviteter och nätverk för medlemsföretag, deras anställda och andra branschaktörer

§ 2 MEDLEMMAR OCH MEDLEMSKAP
Föreningen består av företagsmedlemmar. Föreningens medlemmar ska dela föreningens grundläggande värderingar (se bilaga) samt följa de gemensamma branschetiska normerna och andra etiska riktlinjer och avtal som föreningen utarbetat eller anslutit sig till.

Medlem
Medlemmar är företag. Som företag räknas registrerad enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening samt aktiebolag.

Företagens anställda har rätt att delta i alla aktiviteter som arrangeras inom föreningen. Vid årsmötet gäller särskilda regler för representation, se pkt ”Årsmöte”.

Medlemsföretag ska drivas i enlighet med god affärssed och i övrigt uppfylla kraven att vara verksamt inom public relations med rådgivning inom de kompetenser som anses tillhöra området pr, som strategisk rådgivning i kommunikationsfrågor, analys, medierelationer, kriskommunikation, samhällskontakt (lobbying), finansiell kommunikation, marknadsinriktad kommunikation, samt intern kommunikation.

För att bli medlem ska företaget ha varit verksamt i minst tolv månader. Styrelsen äger rätt att ge dispens från detta krav. Senaste årsredovisningen ska bifogas medlemsansökan.

Yrkesmässig nivå
Företaget ska upprätthålla en yrkesmässig nivå som gör det möjligt för företaget att verka inom ramen för föreningens syfte.

Ansökan
Medlemsansökan ska göras till styrelsen enligt särskilt formulär. Ansökan behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Medlemskap börjar gälla efter erläggande av inträdesavgift och första årsavgiften.

Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta till styrelsen. Medlemskapet upphör att gälla efter tre månader från att beskedet kommit till styrelsens kännedom. Inbetalda avgifter återbetalas ej.

Uteslutning
Medlem kan uteslutas från föreningen om denne inte uppfyller medlemskriterierna i dessa stadgar eller inte betalar medlemsavgift eller uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål och verksamhet. Innan uteslutning sker ska medlemmen erbjudas tillfälle att förklara sig. Beslut om uteslutning träder i kraft med omedelbar verkan. Medlem som utesluts äger inte rätt att återfå inbetalda avgifter. Obetalda avgifter ska omedelbart betalas. Föreningen har rätt att på medlemmens bekostnad kräva in fordran.

§ 3 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem

* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

* har rätt till information om föreningens angelägenheter

* ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av styrelsen

* ska betala de avgifter som beslutats av föreningen

* har rätt att finnas med på hemsidan med logotyp, namn, kontaktuppgifter samt länk till egen hemsida

* har rätt att använda namnet Svenska pr-företagen i sin marknadsföring

§ 4 SÄTE OCH FIRMA
Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av särskild utsedd person.

§ 5 STYRELSE
Föreningens styrelse består av ordförande och minst tre ledamöter och max sex ledamöter, samt en till två suppleanter. Styrelsen ska leda och samordna föreningens verksamhet enligt stadgarna. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter väljs på ett år i taget. Ledamöternas ansvarsområden fastställs inom styrelsen. Styrelsen ska spegla medlemsföretagens verksamhetsinriktning. Endast medlemmar i Svenska pr-företagen kan väljas till styrelsen.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår.

Styrelsen är beslutsför då ordföranden och två övriga ordinarie ledamöter är närvarande. Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden och justeras av ordförande jämte en styrelseledamot.

§ 6 AVGIFTER
Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 januari – 31 december. Styrelsen fastställer avgift. Vid inträde (betalning av inträdes- och årsavgift) under 4:e kvartalet gäller årsavgiften som betalning för det nästkommande året.

§ 7 ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det hålls årligen senast före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid årsmötet representeras varje medlem av en person med yttrande och rösträtt. Som medlem räknas företag som inbetalat inträdesavgift, samt årsavgift för innevarande år.

Kallelse till årsmötet ska göras med post senast fyra veckor i förväg. Senast två veckor närmast före årsmötet ska redovisningshandlingar, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt eventuella motioner finnas tillgängliga för medlemmar.

I kallelsen ska det anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet för att kunna upptas till behandling där.

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Beslut om kallelse till årsmötet behörigen skett samt fastställande av dagordning

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

3. Val av två justeringsmän/rösträknare jämte ordförande att justera årsmötets protokoll

4. Fastställande av röstlängd

5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser

6. Fastställande av balansräkning

7. Beslut angående disponering av vinst/förlust

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fråga om val av ordförande för ett år

10. Fråga om val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för ett år

11. Fråga om val av revisorer

12. Tillsättning av valberedning

13. Anmälan av styrelsen fastställd årsavgift och inträdesavgift

14. Övriga frågor

På årsmötet tas endast sådana ärenden upp som tagits med på kallelsen såvida inte de närvarande enhälligt medgivit annat. Beslut vid årsmötet fattas genom öppen omröstning varvid varje medlem har en röst vardera. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid val av ledamöter och suppleanter ska sluten omröstning ske om så begärs.

Extra stämma ska hållas när så erfordras enligt dessa stadgar eller när styrelsen finner skäl till det. Sådant möte ska även hållas när revisor eller av minst en femtedel av medlemmarna begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen till varför en extra stämma ska hållas. Extra stämma ska hållas tidigast fyra och senast åtta veckor efter att sådan begärts eller utlysts.

§ 8 VALNÄMND
Förslag till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen samt revisor ska utarbetas av en valnämnd bestående av två till fyra utanför styrelsen stående ledamöter.

§ 9 ÄNDRING AV STADGARNA
Stadgeändring ska beslutas av Årsmötet eller Extra stämma och anmälas i samband med kallelse till detta. För ändring av stadgar fordras minst 2/3 majoritet av närvarande medlemmars röstetal.

§ 10 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om föreningens upplösning fattas av Årsmöte eller Extra stämma. Beslut om disposition av föreningens tillgångar fattas då med enkel majoritet.”