Välkommen till årsmöte 2021

Varmt välkommen på årsmöte för Svenska PR-företagen den 11 februari. Vi genomför årsmötet via Zoom med start klockan 17.00.

Klockan 17.00 börjar själva årsmötet och i direkt anslutning fortsätter vi med en dialog om styrelsens förslag till etiska riktlinjer för PR-företagen. Det första område som preciserats handlar om praktikarbete. Förslaget skickas ut till anmälda i god tid inför årsmötet så att vi kan få värdefull respons.

VAD: Årsmöte
NÄR: 11 februari 2021
TID: kl 17:00
PLATS: Zoom

Föreningens medlemmar har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet. Som medlem räknas företag som har betalat årsavgiften för 2020. Alla anställda i medlemsföretag är välkomna att närvara!

Alla medlemmar har rätt att väcka motioner till årsmötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, d v s senast den 4 februari 2021, för att kunna tas upp till behandling där. Mejlas till info@svenskaprforetagen.se

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt eventuella motioner finns tillgängliga för medlemmar efter den 27 januari. Mejla info@svenskaprforetagen.se om du vill ta del av dessa.

Förslag till dagordning

 1. Beslut om kallelse till årsmötet behörigen skett samt fastställande av dagordningen
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 3. Val av justerare/rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser
 6. Fastställande av balansräkning
 7. Beslut angående disponering av vinst/förlust
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner
 10. Diskussionspunkt – verksamhetsinriktning och styrelsearbete kommande år
 11. Val av ordförande för ett år
 12. Val av övriga två till sex styrelseledamöter och en till två ersättare för ett år
 13. Val av revisorer
 14. Tillsättning av valberedning
 15. Rapport om årsavgift och inträdesavgift
 16. Övriga frågor

För frågor inför årsmötet, kontakta

Anders Tollmar, 0702 814 544, anders.tollmar@nowa.se.

Sten Haage, 0709 955 275, sten.haage@strandberghaage.se

Välkomna!

Styrelsen