Kallelse till årsmöte 2019

Varmt välkommen på årsmöte för Svenska PR-företagen. Vi ses den 7 februari kl 17:00 till 18:30 (årsmötet) på Mr Voon, Smålandsgatan 26 i Stockholm.

VAD: Årsmöte med efterföljande middag och gala
NÄR: 7 februari 2019
TID: kl 17:00 – 18:30
PLATS: Mr Voon, Smålandsgatan 26 i Stockholm
ANMÄLAN: Anmäl dig till endast årsmötet eller både årsmöte och festligheter här!

Föreningens medlemmar har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet. Som medlem räknas företag som har betalat årsavgiften på 1 950 kronor för 2019. Alla anställda i medlemsföretag är välkomna att närvara!

Förslag till dagordning
1. Beslut om kallelse till årsmötet behörigen skett samt fastställande av dagordningen
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
3. Val av justerare/rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser
6. Fastställande av balansräkning
7. Beslut angående disponering av vinst/förlust
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner
10. Diskussionspunkt – verksamhetsinriktning och styrelsearbete kommande år
11. Val av ordförande för ett år
12. Val av övriga fyra till åtta styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Tillsättning av valberedning
15. Rapport om årsavgift och inträdesavgift
16. Övriga frågor

Alla medlemmar har rätt att väcka motioner till årsmötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, d v s senast den 1 februari 2019, för att kunna tas upp till behandling där. Motioner ska mejlas till info@svenskaprforetagen.se

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt eventuella motioner finns tillgängliga för medlemmar efter den 25 januari. Melja info@svenskaprforetagen.se

Välkomna!
/Styrelsen