Vad händer till hösten?

Flera spännande aktiviteter!

Svenska PR-företagens styrelse vill passa på att tacka för första halvåret av 2018. Under våren har vi haft en intern workshop för att sätta en långsiktig strategi för styrelsens arbete och föreningens verksamhet. Vi genomför just nu en branschundersökning för att hitta gemensamma riktlinjer i branschen, som kan underlätta framförallt för mindre byråer. Så har ni inte redan fyllt i den, gör gärna det via länken nedan.

Vi har haft en föreläsning om podcasts, hållit ett #sistabriefenmöte med medlemmar ur Facebookgruppen för uppropet, lanserat ett journummer för #Sistabriefen med hjälp av DIK, genomfört en undersökning bland medlemsföretagen kring #Sistabriefen.

Vi har även tagit fram en ny hemsida för föreningen, som ska vara både mer tilltalande och mer lättnavigerad. Vi har erbjudit medlemmarna att bli nätverksledare för marknads- och kommunikationschefer. Till sist har vi även genomfört ett seminarium ett tillsammans med Marknadsföreningen om GDPR och även sammanfattat en lista kring vad företag som jobbar inom PR bör tänka på. Den hittar ni på vår hemsida.

I höst planerar vi för att visa resultaten från branschundersökningen, en föreläsning på Hyper Island kring kreativitet och brainstorming, en workshop kring mångfald, en halvdagsföreläsning om trender i branschen, inlämning till Stora PR-priset och säkert en del annat.

Har du någon önskan eller förslag på vad vi borde göra eller om du själv vill hålla någon föreläsning, kontakta oss gärna =)

Vill du leda ett PR-nätverk?

Marknadsföreningen i Stockholm söker nya nätverksledare till nätverket PR och Kommunikation som består av chefer inom marknad kommunikation. Kanske är du som Svenska PR-företagens medlem sugen på denna nätverksmöjlighet?

Som nätverksledare ordnar man ca 4-5 nätverksträffar per år, spikar ämnen, talare och ordnar lokal samt bjuder på någonting lätt att äta/dricka. Upplägget brukar vara en föreläsning och diskussion med någon kunnig person inom ett relevant ämne. Det kan hållas antingen kvällstid eller morgon. Till varje träff beräknas ungefär 10-15 personer och grupperna varierar.

Träffarna och nätverksledarna marknadsförs på Marknadsföreningens hemsida, i nyhetsbrevet och i sociala kanaler. De bjuder in och tar hand om anmälningar och medverkar på varje träff.

Vid intresse vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till info@svenskaprforetagen.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Svenska PR-företagen

Liten guide kring GDPR

Vad du som jobbar med PR bör tänka på kring GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning ”General Data Protection Regulation” (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innehåller betydligt hårdare krav på hantering av personuppgifter än tidigare PUL som nu helt har ersatts. GDPR kräver nya rutiner, dokumentation och processer om säker och laglig personuppgiftsbehandling ska kunna säkerställas. Därför har Svenska PR-företagen listat några tips som du som jobbar med PR bör tänka på.

Här listar vi några tips för dig som jobbar med PR. Mycket av arbetet är ditt eget men är du osäker bör du kontakta en jurist.

 • Personuppgifter är alla slags upplysningar som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Det räcker att två indirekta uppgifter kan kopplas ihop för att det ska räknas som en personuppgift
 • All behandling av personuppgifter kräver rättslig grund för att vara tillåten. Överlag krävs inhämtning av giltiga samtycken. I vissa fall kan dock en intresseavvägning göras. Se utdrag av förordningen nedan för närmare definition av begreppen
 • Var transparent i dina kontakter och berätta vart du fått personuppgifterna ifrån, exempelvis i ett pressutskick
 • Behandla bara personuppgifter utifrån tydligt avgränsade ändamål. En lista som använts till ett ändamål där samtycke fanns kanske inte bör användas till ett helt annat ändamål
 • Samla inte in eller lagra fler personuppgifter än du behöver
 • I alla utskick ska mottagaren ha möjlighet att avregistrera sig eller höra av sig för att bli borttagen från listan.
 • Registrerade har rätt till insyn i er personuppgiftsbehandling och ska kunna få information om vilka uppgifter som är sparade om dem, få felaktiga uppgifter rättade, samt begära att de vidarebefordras till andra företag/organisationer om så önskas
 • Upprätta en extern och en intern personuppgiftspolicy, som redogör för er behandling av personuppgifter enligt GDPR.
 • Se även till att den interna rutinpolicyn innehåller information kring åtgärder vid möjlig incident
 • Dokumentera vilka personuppgifter ni har och hur ni hanterar dem och var beredda att redovisa dokumentationen
 • Utnämn en personuppgiftsansvarig på bolaget som kan ansvara för och visa att förordningen efterlevs
 • Se till att de anställda vet vad som förväntas av dem – internutbildning, arbetsinstruktioner, säkerhetsrutiner
 • Kontrollera hur alla dina leverantörer (personuppgiftsbiträden) hanterar de personuppgifter du använder och ansvarar för. Du kan annars bötfällas på grund av leverantörernas bristfälliga hantering
 • Upprätta och ingå biträdesavtal med externa parter som behandlar personuppgifter för er räkning. Rådfråga jurist för att upprätta eller säkerställa avtalets innehåll. Acceptera inte avtalsversioner upprättade av andra utan granskning
 • Skyddas de personuppgifter ni ansvarar för? GDPR ställer krav på informationssäkerhet såsom lösenordsskydd, brandvägg, antivirus, uppdaterad mjukvara, behörighetsstyrning, etc.

Skäl 32 i förordningen GDPR
”Samtycke bör lämnas genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter rörande honom eller henne […] Tystnad, på förhand ikryssade rutor eller inaktivitet bör inte utgöra samtycke. Samtycket bör gälla all behandling som utförs för samma ändamål. Om behandlingen tjänar flera olika syften, bör samtycke ges för samtliga syften.”

Skäl 47 i förordningen GDPR
”Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse.”

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Svenska PR-företagen

 

Branschundersökning PR och kommunikation

Hej branschkollega! 

För att få bättre insikter om vilka utmaningar vår bransch står inför, samt hitta gemensamma standarder gör vi på Svenska PR-företagen just nu en undersökning för PR- och kommunikationsbranschens utveckling. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på vår enkät med 18 frågor som beräknas ta cirka 6 minuter. Delta i undersökningen genom att klicka HÄR.

Syftet med undersökningen är att ta fram ett antal olika parametrar för branschstandarder samt branschens utveckling och utmaningar. Vi strävar efter att vara en organisation som tar ansvar för PR-branschens fortsatta utveckling samt tillhandahålla verktyg och standarder.

Dina svar behandlas helt anonymt. Det samlade undersökningsresultatet kommer finnas tillgängligt för alla som deltagit.

På förhand, stort tack för din tid!
/Sandra Kastås, ordförande Svenska PR-företagen

#Sistabriefen – undersökning

Efter höstens och vårens #metoo-upprop vill vi nu, 11 organisationer som arbetar gemensamt i kommunikationsbranschens upprop #sistabriefen, göra en undersökning om din syn på frågor kopplade till #metoo. Syftet är att vi ska få ett nollvärde/lägesrapport att utgå ifrån i vårt arbete framåt. Undersökningen tar ca 4 minuter att genomföra och vi är mycket tacksamma för din medverkan! Du svarar givetvis helt anonymt. Du svarar på frågorna genom att markera det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning.

Delta i undersökningen HÄR. 

Tack för din medverkan!

/Sveriges Kommunikatörer, Komm, Medieföretagen/Almega, Svenska PR-företagen, Sveriges Annonsörer, Precis, Swedish Content Agencies, Sveriges Marknadsförbund, Swedma, SES Sponsrings & Eventsverige och fackförbundet DIK

Verksamhetsåret 2018

Workshop – planering av verksamhetsåret 2018.

Svenska PR-företagens nya styrelse sågs den 15 mars i en gemensam workshop för att planera det kommande verksamhetsåret. Vi diskuterade vilka aktiviteter och frågor vi som branschförening bör lyfta, samt hur vi på bästa sätt kan få en ökad medlemsnytta.

Vi kommer att börja med att förbättra våra kanaler för kommunikation och inleda ett arbete med att uppdatera hemsidan och en förnyad sociala mediestrategi. Vi har även format en arbetsgrupp för Stora PR-priset som kommer att planera priset 2019 och hur det kan växa och bli större och även fungera mer som en inspirationskälla.

Dessutom har vi diskuterat att göra en undersökning bland er medlemmar för att kartlägga branschen och olika standarder, ta fram ett antal debattartiklar utifrån detta och föra vår gemensamma talan, utforma workshops/diskussionsforum för företagsledarna, inspirationsdag för medlemmar med mera.

Har ni några funderingar, förslag eller vill hjälpa till med någon del av arbetet är ni varmt välkomna att höra av er

Hälsningar från styrelsen:
Sandra Kastås, grundare och vd Orakel PR
Sten Haage, partner StrandbergHaage
Åsa Ragnarsson, grundare och vd Far from Standard
Gabriella Finnborg, grundare och vd Prat PR
Emma Borgström, PR-konsult, Hallström PR  
Helena Engström, grundare och delägare Vass Kommunikation 
Johanna Engström, grundare och delägare Vass Kommunikation 
Adjungerad: David Khabbazi, grundare I am Collective