Liten guide kring GDPR

Vad du som jobbar med PR bör tänka på kring GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning ”General Data Protection Regulation” (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innehåller betydligt hårdare krav på hantering av personuppgifter än tidigare PUL som nu helt har ersatts. GDPR kräver nya rutiner, dokumentation och processer om säker och laglig personuppgiftsbehandling ska kunna säkerställas. Därför har Svenska PR-företagen listat några tips som du som jobbar med PR bör tänka på.

Här listar vi några tips för dig som jobbar med PR. Mycket av arbetet är ditt eget men är du osäker bör du kontakta en jurist.

 • Personuppgifter är alla slags upplysningar som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Det räcker att två indirekta uppgifter kan kopplas ihop för att det ska räknas som en personuppgift
 • All behandling av personuppgifter kräver rättslig grund för att vara tillåten. Överlag krävs inhämtning av giltiga samtycken. I vissa fall kan dock en intresseavvägning göras. Se utdrag av förordningen nedan för närmare definition av begreppen
 • Var transparent i dina kontakter och berätta vart du fått personuppgifterna ifrån, exempelvis i ett pressutskick
 • Behandla bara personuppgifter utifrån tydligt avgränsade ändamål. En lista som använts till ett ändamål där samtycke fanns kanske inte bör användas till ett helt annat ändamål
 • Samla inte in eller lagra fler personuppgifter än du behöver
 • I alla utskick ska mottagaren ha möjlighet att avregistrera sig eller höra av sig för att bli borttagen från listan.
 • Registrerade har rätt till insyn i er personuppgiftsbehandling och ska kunna få information om vilka uppgifter som är sparade om dem, få felaktiga uppgifter rättade, samt begära att de vidarebefordras till andra företag/organisationer om så önskas
 • Upprätta en extern och en intern personuppgiftspolicy, som redogör för er behandling av personuppgifter enligt GDPR.
 • Se även till att den interna rutinpolicyn innehåller information kring åtgärder vid möjlig incident
 • Dokumentera vilka personuppgifter ni har och hur ni hanterar dem och var beredda att redovisa dokumentationen
 • Utnämn en personuppgiftsansvarig på bolaget som kan ansvara för och visa att förordningen efterlevs
 • Se till att de anställda vet vad som förväntas av dem – internutbildning, arbetsinstruktioner, säkerhetsrutiner
 • Kontrollera hur alla dina leverantörer (personuppgiftsbiträden) hanterar de personuppgifter du använder och ansvarar för. Du kan annars bötfällas på grund av leverantörernas bristfälliga hantering
 • Upprätta och ingå biträdesavtal med externa parter som behandlar personuppgifter för er räkning. Rådfråga jurist för att upprätta eller säkerställa avtalets innehåll. Acceptera inte avtalsversioner upprättade av andra utan granskning
 • Skyddas de personuppgifter ni ansvarar för? GDPR ställer krav på informationssäkerhet såsom lösenordsskydd, brandvägg, antivirus, uppdaterad mjukvara, behörighetsstyrning, etc.

Skäl 32 i förordningen GDPR
”Samtycke bör lämnas genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter rörande honom eller henne […] Tystnad, på förhand ikryssade rutor eller inaktivitet bör inte utgöra samtycke. Samtycket bör gälla all behandling som utförs för samma ändamål. Om behandlingen tjänar flera olika syften, bör samtycke ges för samtliga syften.”

Skäl 47 i förordningen GDPR
”Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse.”

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Svenska PR-företagen

 

Branschundersökning PR och kommunikation

Hej branschkollega! 

För att få bättre insikter om vilka utmaningar vår bransch står inför, samt hitta gemensamma standarder gör vi på Svenska PR-företagen just nu en undersökning för PR- och kommunikationsbranschens utveckling. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på vår enkät med 18 frågor som beräknas ta cirka 6 minuter. Delta i undersökningen genom att klicka HÄR.

Syftet med undersökningen är att ta fram ett antal olika parametrar för branschstandarder samt branschens utveckling och utmaningar. Vi strävar efter att vara en organisation som tar ansvar för PR-branschens fortsatta utveckling samt tillhandahålla verktyg och standarder.

Dina svar behandlas helt anonymt. Det samlade undersökningsresultatet kommer finnas tillgängligt för alla som deltagit.

På förhand, stort tack för din tid!
/Sandra Kastås, ordförande Svenska PR-företagen

#Sistabriefen – undersökning

Efter höstens och vårens #metoo-upprop vill vi nu, 11 organisationer som arbetar gemensamt i kommunikationsbranschens upprop #sistabriefen, göra en undersökning om din syn på frågor kopplade till #metoo. Syftet är att vi ska få ett nollvärde/lägesrapport att utgå ifrån i vårt arbete framåt. Undersökningen tar ca 4 minuter att genomföra och vi är mycket tacksamma för din medverkan! Du svarar givetvis helt anonymt. Du svarar på frågorna genom att markera det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning.

Delta i undersökningen HÄR. 

Tack för din medverkan!

/Sveriges Kommunikatörer, Komm, Medieföretagen/Almega, Svenska PR-företagen, Sveriges Annonsörer, Precis, Swedish Content Agencies, Sveriges Marknadsförbund, Swedma, SES Sponsrings & Eventsverige och fackförbundet DIK